Main menu th-TH

สถิติผู้เยี่ยมชม

330292
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
1131
3282
311405
19753
34960
330292

2019-04-25 02:48
ชื่อ สกุล คะแนน ชื่อ สกุล คะแนน ชื่อ สกุล คะแนน
นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 14 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ 12 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 9
นางสาววราภรณ์ พรมสอน 12 นางสาวสุทธิดา วันสาย 7 นางสาวอารยา หอมเสน 13
นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 15 นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 15 นางสาวเกตกนก กายแก้ว 8

อ่านเพิ่มเติม: คะแนนสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  พค.32 สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  สาขาวิชาพณิชยการ หัวเว็บ รูปภาพ index swap page2 page3 link email marquee  
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ ว/ด/ป
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล จำนวนชั่วโมง
  5 5 5 5 3 3 5 2 2 35
                          0
1 6022040087 นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 5 5 3 5 3 3 4 0 2 30
2 6022040088 นางสาววราภรณ์ พรมสอน 5 4 5 3 1 1 2 0 2 23
3 6022040089 นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 4 4 2 3 2 2 4 0 2 23
4 6022040090 นางสาววันนิสา ธรรมธร                   0
5 6022040091 นางสาววารุณี แหล่งสุข 5 5 2 5 3 3 4 2 2 31
6 6022040092 นางสาววิชุดา ยมมา                   0
7 6022040093 นางสาวศยามล โนนสูง 4 4 3 0 1 1 3 0 2 18
                           

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลสอบปฎิบัจืวิชาการสร้างเว็บไชต์ 

การสอบปฏิบัติรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ กลุ่ม พค 23 การสร้างเว็บไซต์ขายผลไม้ของดีจังหวัดศรีสะเกษ
ให้ผู้เรียนสร้างเว็บไซต์ ตามรายละเอียดที่กำหนดให้ ตกแต่งให้สวยงาม 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมการสอบปฏิบัติรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ กลุ่ม พค 23

นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 1 นางสาวสุกัญญา เชตวัน 0 นางสาวอรดา เผดิม 3
นางสาววราภรณ์ พรมสอน 0 นางสาวสุขกานดา เสนคราม 0 นางสาวอรทัย น้ำใจดี 0
นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 2 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ 1 นางสาวอรสา สีนามบุรี 0
นางสาววันนิสา ธรรมธร 0 นางสาวสุทธิดา วันสาย 0 นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์ 0
นางสาววารุณี แหล่งสุข 5 นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 4 นางสาวอริสา สามกษัตริย์ 0
นางสาววิชุดา ยมมา 0 นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ 1 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 1

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศคะแนนหน่วยที่ 7 หลักการคำนวณเครื่องคอมพิวเตอร์