Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

1088622
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1140
1806
10955
1052948
46026
46089
1088622

2020-11-27 17:25

      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2564

ประเด็นที่ควรปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย

1)  โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air,Online, On-Demand)

2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

 เน้นพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ

3) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

ยกระดับการดำเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

4) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน

5)โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

ยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษากับต่างประเทศ

6)โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)

Re-Slills, up-Slills, New -Skills

7) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

นำกลุ่มวิทยาลัยการอาชีพมาร่วมบูรณาการการดำเนินงาน

8)โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล

9)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Human Resource High Performance

10)โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

Excellence Teacher

11)โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการพัฒนา

12)โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

ขับเคลื่อนในทิศทางการ Re-Branding

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

“อาชีวศึกษายกกำลัง 2  สร้างคุณภาพ นำปริมาณ”

  1.  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
  2.  ยกระดับศักยภาพของทุนมนุษย์ของประเทศ ( Re-Skills ,Up-Skills , New -Skills)
  3.  ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
  4.  พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
  5.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On -Air , Online , On- Demand)
  6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21

(สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล)

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.  2564