Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

744834
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1236
1181
4442
723533
1236
33793
744834

2020-04-01 21:29

ตำราวิชาการ

หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ)

ชื่อวิชา : การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา : 2901–2005
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2560
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 41


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ)

ชื่อวิชา : การสร้างเว็บเบื้องต้น
รหัสวิชา : 2901–1004
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2560
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 37


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

ชื่อวิชา : การสร้างเว็บไซต์
รหัสวิชา : 2204–2009
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2557
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 30


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

ชื่อวิชา : โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
รหัสวิชา : 2204–2008
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2556
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 60


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

ครูวิภาวี  ณ นิมิตร ตำแหน่ง ครู  สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ปี ข้อมูลเกียรติบัตร วันที่ สำนักงาน เอกสารอ้างอิง
2562 1808ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2562  2707คณะกรรมการจัดทำบัตรกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขันid card  27 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2562  1107ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิครวมใจสร้างเครือข่าย ลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน  11 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2562   1306ชนะเลิศความสามัคคีการทำงานร่วมกัน กลุ่ม 3 พานไหว้ครู  13 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2562 0105ผ่านการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2562 ได้ผ่านการอบรมโครงการประชุมปฎิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขอมีวิทยฐานะและการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ 2 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คลิกรูปเกียรติบัตร
2562 ผ่านการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรบัตร
2562 ครูดีเด่น งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  16 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร

2561 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 22-23 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2561 กรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและมอบรางวัล ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 26-27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2560 ครูดีเด่น ระดับ เหรียญทองแดง โครงการเชิดชูครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โครงการบูรณาการรายวิชาโครงการ และประกวดผลงานบูรณาการ 9 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ได้สนับสนุนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 10 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 เป็นผู้เข้าประชุมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอุดรธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์โปรแกรมระบบการจัดการร้านกาแฟ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอรฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลชมเชย ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11-15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตรประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3-5 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประเภทที่ 4  ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์/สื่อการเรียนการสอนโครงการบูรณาการรายวิชาชโครงการและการประกวดผลงานบูรณาการ 9 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2558 ได้บริจาคเงินทุนการศึกษา จำนวน 300 บาท 18 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2558 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 20 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน e-learning ชั้นสูง  28-29 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่  17-28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ พุทธธรรมราบรื่น 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้ผ่นการพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ามสำหรับครูผู้ช่วย 5-7 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 เป็นครูดีเด่น  อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  16 มกราคม 2556 จังหวัดศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  24-26 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จังหวัดชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556 โรงแรมรอยอลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการ RMS และระบบครูที่ปรึกษา  7-8 กันยายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จังหวัดชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2555 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานทีมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน Fixit center 8 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2555 ได้ผ่านการอบรมโครงการเทคนิคร่วมใจประหยัดใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง 29 พฤศจิกายน 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2555 เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม joomla 24-26 เมษายน 2555 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2554 ครูที่ปรึกษาดีเด่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี 2 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2554 คณะกรรมการดำเนินงานทีมวิจัยศูนย์ซ่อมสร้งเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวางโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT center 20 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2554 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 25-26 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2554 คณะกรรมการดำเนินงาน 31 มกราคม 2554-4 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2553 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท webpage design 1 ธันวาคม 2553 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2553 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท Webpage Design 14-18 ธันวาคม 2553 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2553 ได้เข้าร่วมเป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท Webpage Design 14-18 ธันวาคม 2554 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2553 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท Webpage Design 14-18 ธันวาคม 2555 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2553 ได้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2553 สำนักสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา คลิกรูปภาพเกียรติบัตร