Main menu th-TH

สถิติผู้เยี่ยมชม

193838
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1128
1137
4047
174076
15404
20051
193838

2018-12-19 16:15

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 8 และโปรแกรมพื้นฐาน
จัดทำโดย 
นายไทจิ โคะมิยะ
นายวิวัฒน์ บุญทศ
นายสหรัถ  รักษา
คลิกเพื่อใช้งานสื่อเลยครับ

สื่อการเรียนการสอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows7และโปรแกรมพื้นฐาน 
จัดทำโดย 1. นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์โสภา
              2. นางสาวจุรีลักญ์  จันทรโสภา
              3. นางสาวมาลี   ทำพันธ์
คลิกรูปภาพเพื่อเริ่มต้นใช้งานสื่อคะ

โครงการสื่อการเรียนการสอนเรื่อง Adobe Photoshop Cs6 

นางสาวฐิติญาภรณ์  ดนุสนาม
นางสาวอนุษรา จันเทพ
นางสาวอัมรินทร์ เสาเวียง

ผลงานดีเด่น นักเรียนนักศึกษา กลุ่ม พค 32 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 

ลำดับ ชื่อ เว็บไซต์
1 นางสาวจณิตา เบ้าทอง คลิกชมเว็บไซต์
2 นางสาวนงเยาว์  ศิริบูลย์ คลิกชมเว็บไซต์
3 นางสาวพรสุพา ศรีสิงห์ คลิกชมเว็บไซต์
4 นางสาวอรอุมา สุวรรณ์ คลิกชมเว็บไซต์
5 นายอัษฎาวุธ บุญเชิญ คลิกชมเว็บไซต์

หมวดหมู่รอง

 

ผลงานสื่อการเรียนรู้ กลุ่มพค 33
ชิ้นงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
รหัสวิชา 2308-2008
จุดประสงค์รายวิชา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและขั้นตอนการผลิตงานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตงานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียว
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลิตผลงานมัลติมีเดีย
4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในอาชีพที่เรียน รักงานรักหน่วยงาน สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

 

 ผลงานการสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
                  ภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่ม พค 34