Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

842383
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
910
1011
1921
822130
910
40814
842383

2020-06-01 21:50

ดาวนโหลดแผนการสอนวิชา  การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา 20204-2008 (ช-น)    (4-3) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2562

ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยกิต 3 จำนวนคาบรวม  72 คาบ/ทฤษฏี 2 คาบ/สัปดาห์  ปฏิบัติ 2  คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. 1. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
 2. 2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
 3. 3. เข้าใจหลักการออกแบบและกําหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ
 4. 4. สามารถติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
 5. 5. สามารถใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS สำหรับการออกแบบและ
      สร้างเว็บไซต์
 6. 6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา    

 1. 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทำงานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา

ในการสร้างเว็บไซต์

 1. 2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS สำหรับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 2. 3. ติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
 3. 4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อเสริมในการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

หน่วยการเรียนรู้

คลิกดาวน์โหลดโครงการสอน 

ดาวน์โหลดปกแผนการสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์ คลิก

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

เนื้อหาสาระ

คลิกดาวน์โหลดแผน

1

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

1.1  ความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์
1.2  ที่มาของเว็บไซต์                                  

1.3  ประเภทของเว็บไซต์                    
1.4  คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์  

คลิกดาวน์โหลดแผนกการสอนหน่วยที่ 1  

2

 

 

 

 

กระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์

2.1  กระบวนการเตรียมข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์   

2.2 กระบวนการออกแบบและการเลือกใช้สีในเว็บไซต์
2.3  กระบวนการพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์        

2.4  โครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์      

2.5 การออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนกการสอนหน่วยที่ 2

3

 

 

โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์

3.1  โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์                    

3.2  คำสั่งภาษา HTML พื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์

3.3  โปรแกรมภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 3

4

 

การออกแบบและใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการสร้างเว็บไซต์

4.1  การออกแบบส่วนประกอบของเว็บไซต์
4.2  โปรแกรมกราฟิกที่นิยมใช้ในการออกแบบเว็บไซต์

4.3  การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบเว็บไซต์         

4.4  การบันทึกไฟล์ภาพกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
4.5  การใช้โปรแกรม Adobe Animate CC 2018 ในการออกแบบเว็บไซต์                   
4.6  การบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 4

5

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

5.1  รู้จักกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

 5.2  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

5.3  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 5

6

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CC 2018

6.1  การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018         
6.2  การสร้างไซต์                                     
6.3  การจัดการโครงร่างเว็บไชต์ด้วยตาราง

6.4 การตั้งค่าการแสดงผลเว็บไซต์                   
6.5  การบันทึกเอกสารเว็บไซต์    

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 6

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

เนื้อหาสาระ

จำนวนชั่วโมง

7

การจัดการไฟล์ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและข้อความในเว็บไซต์

7.1  การจัดการไฟล์ภาพกราฟิกในเว็บไซต์ 
7.2  การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในเว็บไซต์       

7.3  การจัดการข้อความในเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วย 7

8

การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับเว็บไซต์

8.1  การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับเว็บไซต์     
8.2  การกำหนดพฤติกรรมการแสดงผลของภาพในเว็บไซต์                              
8.3  การเพิ่มวีดีโอ YouTube ในเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วย 8

9

การเชื่อมโยงและการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์

9.1  รู้จักกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์                     

9.2  การเชื่อมโยงเว็บไซต์

9.3  การตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 9

10

การขอพื้นที่และการอัพโหลดเว็บไซต์

10.1  การขอพื้นที่ในการอัพโหลดเว็บไซต์  
10.2  โปรแกรมที่ใช้ในการอัพโหลดเว็บไซต์
10.3  การอัพโหลดเว็บไซต์                            

 

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 10

รวม

72