Main menu th-TH

สถิติผู้เยี่ยมชม

225870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
538
2298
2836
204690
23868
23568
225870

2019-01-21 05:11

  ปวช.2 ห้อง 3     กลุ่ม  พค.23 สัปดาห์ที่ 2 3
  สาขาวิชาพณิชยการ การแปลงเลขฐาน การบวก การลบ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ ว/ด/ป
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล จำนวนชั่วโมง
  10 10
1 6022040087 นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 0 5
2 6022040088 นางสาววราภรณ์ พรมสอน 4 2
3 6022040089 นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 5 6
4 6022040090 นางสาววันนิสา ธรรมธร 3 1
5 6022040091 นางสาววารุณี แหล่งสุข 6 6
6 6022040092 นางสาววิชุดา ยมมา 5 1
7 6022040093 นางสาวศยามล โนนสูง 0 0
8 6022040094 นางสาวศศิมล คลอพิมาย 6 2
9 6022040095 นางสาวศิริภัทร ทวีสุข 7 5
10 6022040096 นางสาวศิริลักษณ์ จรูญแสง 4 6
11 6022040097 นางสาวสร้อยทิพย์ คำเพ็ชร 4 7
12 6022040098 นางสาวสิดารัศมิ์ สายแก้ว 0 0
13 6022040099 นางสาวสุกัญญา เชตวัน 6 1
14 6022040100 นางสาวสุขกานดา เสนคราม 0 0
15 6022040101 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ 4 6
16 6022040102 นางสาวสุทธิดา วันสาย 0 5
17 6022040104 นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 5 5
18 6022040105 นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ 6 3
19 6022040106 นางสาวสุภัชชา ใยอิ้ม 1 1
20 6022040107 นางสาวสุภัสสร เดชวงษ์ 0 1
21 6022040108 นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 8 10
22 6022040109 นายอนุชา แดงพวน 6 0
23 6022040111 นางสาวอมรรัตน์ เกษมศรี 0 0
24 6022040112 นางสาวอรชร อุทัย 0
25 6022040114 นางสาวอรดา เผดิม 6 5
26 6022040115 นางสาวอรทัย น้ำใจดี 0 0
27 6022040118 นางสาวอรสา สีนามบุรี 0 0
28 6022040119 นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์ 6 0
29 6022040120 นางสาวอริสา สามกษัตริย์ 0 0
30 6022040122 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 8 4
31 6022040124 นางสาวอารยา หอมเสน 4 1
32 6022040127 นางสาวเกตกนก กายแก้ว 0 0
33 6022040128 นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว 9 8
34 6022040129 นางสาวเจนจิรา กาญจรัส 8 5
35 6022040130 นางสาวสุภาพร กองสุข 1 0
36 6022040131 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพธิ์ 0 0
37 6022040141 นางสาวกฤติยาพร จำปา 1 1
           
สรุปคะแนนสอบภาคปฏิบัติ รอบที่ 2 กลุ่ม พค 33 ปก รับค่า แสดงค่า เมนูหลัก ความหมาย เนื้อหา แบบทดสอบ ผู้จัดทำ เชื่อมโยง สวยงาม สรุป
ที่ ชื่อ 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 15
20 นางสาวอาภาศิริ กันสาย 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12.5
4 นางสาวเจษฎาพร  สมคิด 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
  นางสาวสุกัญญา  จำปาหอม 1 1 1 1 1 3 1 0 0 2 10.5
  นางสาวสุชัญญา สีสวรรค์                     0
8 นายสุธินันท์  นันกลาง 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 14
  นางสาวเบญญาภา บุญยก 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 8
21 นางสาวอารียา  ดุมกลาง 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11
3 นางสาวสุกัญญา  กันฮะ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
4 นางสาวสุภารัตน์  กุลวงค์ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8
  นางสาวอภิญญา 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 6
19 นางสาวอัจฉรา  หนุนวงค์                     0
สรุปคะแนนสอบภาคปฏิบัติ รอบที่ 1 กลุ่ม พค 33 ปก รับค่า แสดงค่า เมนูหลัก ความหมาย เนื้อหา แบบทดสอบ ผู้จัดทำ เชื่อมโยง สวยงาม สรุป
ที่ ชื่อ 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 15
1 นางสาวสิธิมา สุเมธมงคล 1 1 0 1 1 3 1 1 0 2 11
10 นางสาวสุภาวรรณ  อักษร 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 13.5
13 นางสาวสุวนัน กาญจรัส 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 12
15 นางสาวอรจิรา  ชินกลาง 0 1 1 1 1 3 2 1 0 2 11.5
16 นางสาวอรทัย  แก้วเหลา 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 13
18 นางสาวอริศรา ศรีละพันธ์ 1 1 0 1 1 3 1 0 0 1 9
21 นายสุรศักดิ์  ตีเงิน 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 14
คลิกชมผลงาน
ดีเด่น
22 นางสาวอารียา  แสงแย้ม 1 1 1 1 1 3 2 0 1 2 11.5
27 นางสาวเสาวลักษณ์ ผะกาแดง 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 9
28 นางสาวปราถนา คำใส 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 13
29 นางสาวพิชชาพร ภู่พลับ  1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 10
30 นางสาวนุชศรา  ศรีมูล 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2 11.5