Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

2085795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
699
1335
3559
2066110
6049
23441
2085795

2022-12-07 09:56

ตำราวิชาการ

หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ)

ชื่อวิชา : การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา : 2901–2005
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2560
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 41


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

หนังสือในหมวดหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ)

ชื่อวิชา : การสร้างเว็บเบื้องต้น
รหัสวิชา : 2901–1004
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2560
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 37


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

ชื่อวิชา : การสร้างเว็บไซต์
รหัสวิชา : 2204–2009
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2557
ราคา : 120 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 2 ลำดับที่ 30


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

ชื่อวิชา : โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
รหัสวิชา : 2204–2008
ผู้เรียบเรียง : อ.วิภาวี ณ นิมิตร
ปีที่พิมพ์ : 2556
ราคา : 95 บาท
หมายเหตุ :


ผ่านการตรวจประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 60


พิมพ์ : 4 สี ทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปรู๊ฟ

ครูวิภาวี  ณ นิมิตร ตำแหน่ง ครู  สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ปี ข้อมูลเกียรติบัตร วันที่ สำนักงาน เอกสารอ้างอิง
2562 1808ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2562  2707คณะกรรมการจัดทำบัตรกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขันid card  27 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2562  1107ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิครวมใจสร้างเครือข่าย ลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน  11 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2562   1306ชนะเลิศความสามัคคีการทำงานร่วมกัน กลุ่ม 3 พานไหว้ครู  13 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2562 0105ผ่านการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2562 ได้ผ่านการอบรมโครงการประชุมปฎิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขอมีวิทยฐานะและการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ 2 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คลิกรูปเกียรติบัตร
2562 ผ่านการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรบัตร
2562 ครูดีเด่น งานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  16 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร

2561 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 22-23 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2561 กรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและมอบรางวัล ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 26-27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2560 ครูดีเด่น ระดับ เหรียญทองแดง โครงการเชิดชูครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร โครงการบูรณาการรายวิชาโครงการ และประกวดผลงานบูรณาการ 9 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ได้สนับสนุนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน หน่วยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 10 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 เป็นผู้เข้าประชุมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอุดรธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 งานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์โปรแกรมระบบการจัดการร้านกาแฟ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอรฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลชมเชย ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11-15 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คลิกรูปเกียรติบัตร
2559 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตรประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3-5 มีนาคม 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประเภทที่ 4  ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์/สื่อการเรียนการสอนโครงการบูรณาการรายวิชาชโครงการและการประกวดผลงานบูรณาการ 9 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2558 ได้บริจาคเงินทุนการศึกษา จำนวน 300 บาท 18 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2558 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 20 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน e-learning ชั้นสูง  28-29 มิถุนายน 2557 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่  17-28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ พุทธธรรมราบรื่น 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเทพหิรัณย์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2557 ได้ผ่นการพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ามสำหรับครูผู้ช่วย 5-7 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 เป็นครูดีเด่น  อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  16 มกราคม 2556 จังหวัดศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  24-26 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จังหวัดชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556 โรงแรมรอยอลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2556 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการ RMS และระบบครูที่ปรึกษา  7-8 กันยายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จังหวัดชัยนาท คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2555 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานทีมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน Fixit center 8 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2555 ได้ผ่านการอบรมโครงการเทคนิคร่วมใจประหยัดใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง 29 พฤศจิกายน 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2555 เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม joomla 24-26 เมษายน 2555 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2554 ครูที่ปรึกษาดีเด่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี 2 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2554 คณะกรรมการดำเนินงานทีมวิจัยศูนย์ซ่อมสร้งเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวางโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT center 20 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2554 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 25-26 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2554 คณะกรรมการดำเนินงาน 31 มกราคม 2554-4 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2553 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท webpage design 1 ธันวาคม 2553 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2553 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท Webpage Design 14-18 ธันวาคม 2553 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2553 ได้เข้าร่วมเป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท Webpage Design 14-18 ธันวาคม 2554 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิกรูปภาพเกียติบัตร
2553 คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภท Webpage Design 14-18 ธันวาคม 2555 ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร คลิกรูปภาพเกียรติบัตร
2553 ได้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2553 สำนักสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา คลิกรูปภาพเกียรติบัตร