ตัวอย่างการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ด้วยโปรแกรม illustrator   นักเรียนนักศึกษากลุ่ม พค 12 
โดยให้ผู้เรียนออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ของตนเอง พร้อมตกแต่งกล่อง
บรรจุภัณฑ์พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์และพับส่ง พร้อมเตรียมตัวสอบ
ปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 14 คะ

ผลิตภัณฑ์ ครีมบอกรักผัว

จัดทำโดย
นายธีรพงศ์ รักษาถิ่น เลขที่ 2
นายปัญญาฤทธิ์ นวลอนันต์ เลขที่15

 
   การทดสอบปฏิบัติการออกแบบกล่องดินสอ รอบที่ 1
โลโก้ตราคิตตี้และรอบที่ 2 กล่องปากกาโลโก้โดเรม่อน
ตัวอย่างชิ้นงานผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม
  จุดประสงค์การสอบครั้งนี้เพื่อ
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ
     บรรจุภัณฑ์
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการนำโปรแกรมที่เรียน
     ไปออกออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้และกล้าแสดงออก