Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

2085774
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
678
1335
3538
2066110
6028
23441
2085774

2022-12-07 09:36

ดาวนโหลดแผนการสอนวิชา  การสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา 20204-2008 (ช-น)    (4-3) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2562

ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน่วยกิต 3 จำนวนคาบรวม  72 คาบ/ทฤษฏี 2 คาบ/สัปดาห์  ปฏิบัติ 2  คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. 1. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
 2. 2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
 3. 3. เข้าใจหลักการออกแบบและกําหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ
 4. 4. สามารถติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
 5. 5. สามารถใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS สำหรับการออกแบบและ
      สร้างเว็บไซต์
 6. 6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา    

 1. 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทำงานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา

ในการสร้างเว็บไซต์

 1. 2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS สำหรับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 2. 3. ติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
 3. 4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อเสริมในการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

หน่วยการเรียนรู้

คลิกดาวน์โหลดโครงการสอน 

ดาวน์โหลดปกแผนการสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์ คลิก

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

เนื้อหาสาระ

คลิกดาวน์โหลดแผน

1

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

1.1  ความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์
1.2  ที่มาของเว็บไซต์                                  

1.3  ประเภทของเว็บไซต์                    
1.4  คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์  

คลิกดาวน์โหลดแผนกการสอนหน่วยที่ 1  

2

 

 

 

 

กระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์

2.1  กระบวนการเตรียมข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์   

2.2 กระบวนการออกแบบและการเลือกใช้สีในเว็บไซต์
2.3  กระบวนการพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์        

2.4  โครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์      

2.5 การออกแบบโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนกการสอนหน่วยที่ 2

3

 

 

โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์

3.1  โครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์                    

3.2  คำสั่งภาษา HTML พื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์

3.3  โปรแกรมภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 3

4

 

การออกแบบและใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการสร้างเว็บไซต์

4.1  การออกแบบส่วนประกอบของเว็บไซต์
4.2  โปรแกรมกราฟิกที่นิยมใช้ในการออกแบบเว็บไซต์

4.3  การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 ในการออกแบบเว็บไซต์         

4.4  การบันทึกไฟล์ภาพกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
4.5  การใช้โปรแกรม Adobe Animate CC 2018 ในการออกแบบเว็บไซต์                   
4.6  การบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 4

5

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

5.1  รู้จักกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

 5.2  การติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

5.3  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 5

6

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  Adobe Dreamweaver CC 2018

6.1  การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2018         
6.2  การสร้างไซต์                                     
6.3  การจัดการโครงร่างเว็บไชต์ด้วยตาราง

6.4 การตั้งค่าการแสดงผลเว็บไซต์                   
6.5  การบันทึกเอกสารเว็บไซต์    

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 6

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

เนื้อหาสาระ

จำนวนชั่วโมง

7

การจัดการไฟล์ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและข้อความในเว็บไซต์

7.1  การจัดการไฟล์ภาพกราฟิกในเว็บไซต์ 
7.2  การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในเว็บไซต์       

7.3  การจัดการข้อความในเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วย 7

8

การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับเว็บไซต์

8.1  การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับเว็บไซต์     
8.2  การกำหนดพฤติกรรมการแสดงผลของภาพในเว็บไซต์                              
8.3  การเพิ่มวีดีโอ YouTube ในเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วย 8

9

การเชื่อมโยงและการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์

9.1  รู้จักกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์                     

9.2  การเชื่อมโยงเว็บไซต์

9.3  การตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บไซต์

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 9

10

การขอพื้นที่และการอัพโหลดเว็บไซต์

10.1  การขอพื้นที่ในการอัพโหลดเว็บไซต์  
10.2  โปรแกรมที่ใช้ในการอัพโหลดเว็บไซต์
10.3  การอัพโหลดเว็บไซต์                            

 

คลิกดาวน์โหลดแผนการสอนหน่วยที่ 10

รวม

72