ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณพร้อมหรือยัง
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น ชั่วโมง กระบวนการ
12 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 2  พค 11 ครูเยาวภา
13 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-1 2  พค 11 ครูนภัสนันท์
14 20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 3  พค 11 ครูมนวรรธ์
15 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 2  พค 11 ครูลภัสลดา
16 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 2  พค 11 ครูพิมพัชช
17 20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1-0-1 1  พค 11 ครูพีรวิทย์
18 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 4  พค 11 ครูธิดาวรรณ
19 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2 2  พค 11 ครูชัยภูมิ
20 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-2 4  พค 11 ครูอรนิชา
21 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2 2  พค 11 ครูสายทอง
22 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน 2-2-3 4  พค 11 ครูวิภาวี
พค 12 13 ครูกาญจนา
23 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-0 2  
 รวม  21 หน่วย  30