Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

2085831
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
735
1335
3595
2066110
6085
23441
2085831

2022-12-07 10:34
คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556                                            
     - หน้าที่ 1 - 100
     - หน้าที่ 101 - 127
คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557                                    
     - หน้าที่ 1 - 100
     - หน้าที่ 101 - 125

      โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2564

ประเด็นที่ควรปรับให้สอดคล้องกับนโยบาย

1)  โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air,Online, On-Demand)

2) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

 เน้นพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ

3) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

ยกระดับการดำเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

4) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน

5)โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

ยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษากับต่างประเทศ

6)โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)

Re-Slills, up-Slills, New -Skills

7) โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

นำกลุ่มวิทยาลัยการอาชีพมาร่วมบูรณาการการดำเนินงาน

8)โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล

9)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Human Resource High Performance

10)โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

Excellence Teacher

11)โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการพัฒนา

12)โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

ขับเคลื่อนในทิศทางการ Re-Branding