Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

883802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1318
1130
7610
858802
12438
29891
883802

2020-07-10 22:24

Excellent'63 เตรียมคนไทย สู่ศตวรรษที่ 21 

1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวศึกษา 50:50 สายสามัญ)

 •  เปิดสาขาใหม่ สาขาขาดแคลน
 • เพิ่มห้องเรียน (วท/วอศ.)
 • ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ 
 • แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ 
 • สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding)
 • จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก /รถรับส่ง)

2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา ( Excellent Center)

 •  พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) 

     (10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ)

 • จัดการศึกษารองรับการพัฒนากำลังคน ในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ)
 • พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 • พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษา ( อังกฤษ จีน และภาษาในอาเชียน)
 • อาชีวะฐานวิทย์ฯ /มาตรฐาน Honsen

3. Re-Skills,Up-Skills,New-Skills

 •  ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ)
 • เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Traning)
 • หลักสูตรอบรมอาชีพฐานสมรรถนะ (Education to Employment)
 • Startup/Business online

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคลากร

 • ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน
 • พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
 • แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ
 • สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

 • อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ
 • บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลนี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน
 • Fix it Center /จิตอาสาอาชีวะ
 • สร้างค่านิยม "การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ "