Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

841849
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
1011
1387
822130
376
40814
841849

2020-06-01 09:00

หลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หมวดวิชา สมรรถนะวิชาชีพ
20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  (กลุ่มเรียน พค 21 22 23)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
4. สร้างภาพเคลื่อนแบบไหว 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง แก้ไข ตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและปฏิบัติการสร้างแอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ