Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

1088613
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1131
1806
10946
1052948
46017
46089
1088613

2020-11-27 17:18

หลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หมวดวิชา สมรรถนะวิชาชีพ
20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  (กลุ่มเรียน พค 21 22 23)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
4. สร้างภาพเคลื่อนแบบไหว 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว หลักการทำงานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง แก้ไข ตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและปฏิบัติการสร้างแอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ