Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

532439
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
372
391
5516
512523
12497
25376
532439

2019-10-19 19:48

คลิกดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนครูวิภาวี ภาคเรียนที่ 1/2562

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ หัวข้อเรื่อง การขอพื้นที่และการอัพโหลดเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ          


                       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา                  : การสร้างเว็บไซต์ 2204-2009

ชื่อผู้วิจัย            : นางสาววิภาวี  ณ นิมิตร

ปี พ.ศ.           : 2562

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชา การสร้างเว็บไซต์ หัวข้อเรื่องการขอพื้นที่และการอัพโหลดเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม พค 31 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2562 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย แบบทดสอบเรื่อง การขอพื้นที่และการอัพโหลดเว็บไซต์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีเฉลี่ย  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่า  T score

 ผลการวิจัยพบว่า 

     คะแนนทีเฉลี่ย  (Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนวิจัย  =  42.20

     คะแนนทีเฉลี่ย  (Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังวิจัย  =  57.38

     ความแตกต่างของคะแนนทีก่อนวิจัยและหลังวิจัย =  42.20-57.38

                                                      =  15.18

                          ค่าร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น  =  (15.18/42.20) x 100 

                                                     = 35.97