1
นางสาววรวรรณ ลาพงค์

นางสาวสิดารัศม สายแก้ว

NDbeauty shop
2


นางสาววราภรณ์ พรมสอน


นางสาวอรทัย น้ำใจดี

เสื้อผ้าวินเทจ
3


นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา


นางสาวสร้อยทิพย์ คำเพ็ชร

Sneakers shop
4
นางสาววันนิสา ธรรมธร

นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว

Lady bag shop
 
5
นางสาววารุณี แหล่งสุข

นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ
 
AB HAT Fashion
6
นางสาวสุกัญญา เชตวัน

นางสาวศยามล โนนสูง
 
เฟิร์นเปิลเสื้อผ้าแฟชั่น
7
นางสาวศศิมล คลอพิมาย

นางสาวสุภาพร กองสุข

PAM&MAUYเสื้อกันหนาวไหมพรม
8
นางสาวศิริภัทร ทวีสุข

BEE High Heels shop
9
นางสาวศิริลักษณ์ จรูญแสง

นางสาวสุทธิดา วันสาย


fresh YL
10
นางสาวสุขกานดา เสนคราม

นายอนุชา แดงพวน
 
MT Converse 
11
นางสาวสุชาดา พงค์พีระ

นางสาวสุภัชชา ใยอิ้ม
 
Tong & Mild shoe Shop
13
นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ

นางสาวอารยา หอมเสน
 
Fashion shoe 
14
นางสาวสุภัสสร เดชวงษ์

นางสาวอมรรัตน์ เกษมศรี
 
K&S เค้ก เว้ย เฮ้ย!!!
15
นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว

นางสาวอรชร อุทัย

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ Butterain skin care 
16
นางสาวอรดา เผดิม

นางสาวกฤติยาพร จำปา

best perfect cosmatic 
17
นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์

นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร
 
the doll
18
นางสาวเกตกนก กายแก้ว

นางสาวเจนจิรา กาญจรัส


 

FP Watch shop