Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

744796
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1198
1181
4404
723533
1198
33793
744796

2020-04-01 20:41

ชื่อเรื่อง   :  การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน กลุ่ม พค 22

ปีการศึกษา  :  ภาคเรียนที่ 2/2560
ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาววิภาวี  ณ นิมิตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในปีต่อ ๆ ไปกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  2  กลุ่ม พค 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงาน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน กลุ่ม พค 22 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย () , ร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏว่า ภาพรวมการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน กลุ่ม พค 22 ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย มากที่สุดคือ มีความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75อยู่ในระดับ มากที่สุด และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความรู้และทักษะการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย3.875อยู่ในระดับ ปานกลาง

 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก