Main menu th-TH

สถิติผู้เยี่ยมชม

488122
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
715
1097
4825
468668
24922
46951
488122

2019-08-23 20:15
นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 1.5 นางสาวสิดารัศมิ์ สายแก้ว 1 นายอนุชา แดงพวน 0
นางสาววราภรณ์ พรมสอน 2.5 นางสาวสุกัญญา เชตวัน 2 นางสาวอมรรัตน์ เกษมศรี 2
นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 1 นางสาวสุขกานดา เสนคราม 0 นางสาวอรชร อุทัย 2.5
นางสาววันนิสา ธรรมธร 1 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ 1 นางสาวอรดา เผดิม 2
นางสาววารุณี แหล่งสุข 1 นางสาวสุทธิดา วันสาย 0 นางสาวอรทัย น้ำใจดี 0
นางสาววิชุดา ยมมา   นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 2 นางสาวอรสา สีนามบุรี  
นางสาวศยามล โนนสูง 2 นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ 3.5 นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์ 1
นางสาวศศิมล คลอพิมาย 0 นางสาวสุภัชชา ใยอิ้ม 2 นางสาวอริสา สามกษัตริย์  
นางสาวศิริภัทร ทวีสุข 2.5 นางสาวสุภัสสร เดชวงษ์ 1 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 2
นางสาวศิริลักษณ์ จรูญแสง 0 นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 4.5 นางสาวอารยา หอมเสน 2
นางสาวสร้อยทิพย์ คำเพ็ชร 2.5 นางสาวเจนจิรา กาญจรัส 2 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพธิ์ ขร
นางสาวเกตกนก กายแก้ว 1 นางสาวสุภาพร กองสุข 1 นางสาวกฤติยาพร จำปา 1
นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว 4.5            

เฉลย แบบทดสอบ เกณฑ์ในการสอบแก้ 0 คะแนน 50 รอบ  1 คะแนน 20 รอบ