ภาคเรียนที่ 1/2559

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์

2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ

2308-2007 กราฟิกแอนิเมชั่น

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร