ภาคเรียนที่ 2/2558

3000-0201  โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

3204-2002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหFมด

3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

3204-5101 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1