ภาคเรียนที่ 1/2558

2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ

2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ

2308-2007 กราฟิกแอนิเมชั่น

3200-0011 คอมพิวเตอร์สารสนเทศในงานธุรกิจ