1. ให้นักเรียนนักศึกษา กลุ่ม พค 31 32  เขียนตัวเลข 1-100 ลงในสมุด ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 ตีตารางให้เรียบร้อย  

2. ให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตารางรหัส ASCLL แปลงเป็นฐาน 10 และฐาน 2 

ตัวอย่าง ข้อที่ 1 

ตารางเลขฐาน 10,2,8,16 ตัวเลข 1-100
เลขฐาน 10 เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16 เลขฐาน 10 เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16 เลขฐาน 10 เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16 เลขฐาน 10 เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16
1 1 1 1 28 11100 34 1C 55 110111 67 37 82 1010001 122 52
2 10 2 2 29 11101 35 1D 56 111000 70 38 83 1010010 123 53

ตัวอย่างข้อที่ 2
WI  
ตัวอักษร  ฐ.10       ฐ. 2
    W  = 87       =  1010111  
     I   = 73      =   1001001