รายละเอียดคะแนนดังนี้

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ระบบจำนวน
Final Scores
Rank Players Total Score (points) Correct Answers Incorrect Answers
1 16 พรณิภา 7818 8 2
2 24 ภัทริกา 6404 6 2
3 22ภัทรธิดา 5949 6 3
4 23 ภัทราภรณ์ 5273 6 3
5 01ธิดารัตน์ 5160 6 3
6 07 นารีรัตน์ 5093 6 2
7 19 พรพิมล 5091 6 3
8 04นภัส 4832 5 5
9 18 พรนภา 4811 6 4
10 21 พรรณภัค 4769 6 2
11 09นิรดา 4561 5 4
12 27 รัตนมน 4534 5 5
13 11 ประเสริฐ 4400 5 5
14 20 พรรณพัทร 4218 6 1
15 02 ธีรพงศ์ 4147 5 1
16 8นิภาพร 3818 5 4
17 03นครินทร์ 3795 4 6
18 26 ระวีโรจน์ 3649 4 6
19 17 พรทิพย์ 3559 5 4
20 13ปัญญาฤทธิ์ 3416 4 6
21 6 นวรัตน์ 3400 4 6
22 10 บุษรา 3390 4 4
23 31 วรรณิศา 3012 4 4
24 15 พรชิตา 2748 3 6
25 29 ลัญจกร 2499 3 6
26 30 วนิดา 2205 3 6
27 14พจนี 1999 3 6
28 12 ปริศณา 1907 3 6
29 25 ภาติญา 1824 3 7
30 32 อรัญญา 1347 2 5
31 5 นภัสวรรณ 850 1 4
32 28 รุจิรา 509 1 5