กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มพค 21 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้